• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları Kişi Borcu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Tahsilat İşlemleri

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,982
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
Kişi borcu, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre açılır ve Tahsil edilir. Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kamu zararı Madde 71- (Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. __________________ (1) Bu madde başlığı “Sayıştayın denetlenmesi” iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değiştirilmiş ve maddenin başına “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve” ibaresi eklenmiş; daha sonra maddenin başlığında ve metninde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve” ibareleri 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle çıkarılmıştır. 8687 Kamu zararının belirlenmesinde; a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır. (Değişik üçüncü fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. (Değişk son fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.(1)

Mutemetler gerek maaş olsun gerekse taşınırlar yada Taşımalı ödemelerle birlikte bir çok ödeme işlemi yapmaktadırlar. Bu ödemelerin kontrolleri sağlandıktan sonra ödeme gerçekleştirme yetkilisi tarafından onaylanarak ödeme işlemi gerçekleşir. İş yoğunluğu yada belgelerin yanlış anlaşılmaları nedeniyle bazen bu ödemelerin usulüne göre ödenmediği yada ödeme unsurlarının gerekli mevzuatlara uygun olmadığı yapılan kontrollerde tespit edilir. Bu sayıştaylarca yapılan kontroller sonucunda yada kontrol yapılmadan yapılan yanlışlığın fark edilmesi sonucu fazla ve yersiz ödenen ücretlerin ilgililerden tahsil edilme işlemleri aşamalarına işlemlerine kişi borcu ve tahsil işlemleri diyoruz.

Genelde kurumlarda bunun adına Sehven ödenen ibaresi kullanarak resmi dilde düzeltme yapılmaktadır. Ama bazende kasıt ve ard niyetli yapılan işlemlerde olabilmektedir.Bunların işlemleri ayrı bir makalede ele alınacaktır.
Sorumluluk MADDE 5- (1) Kanunun ilgili maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar. (2) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.

Şimdi baştan sona bir kişi borcu işlemini örneklerle anlatalım:

Kişi borçları çeşitli ödemeler sonucunda açılmaktadır. Biz bu yazımızda fazla ödenen Maaş aylığı ödemenin Tahsili yönünde örnek vereceğiz. Mantık aynı olacağı için neyin ödendiği çok önemli değildir. Önemli olan Kişi borcunun nasıl açılacağı, nasıl tahsil edileceği ve uygulanacak yasal fazilerle birlikte yazışma ve tahakkuklar ele alınacaktır.

Öncelikle fazla ödenen ödeme çeşidinin tahakkukunu yapıyoruz. Tahakkuk bordrosu aşağıdaki gibi tanzim edildi. (Hata olabilir dikkate almayın)

7208
7209

Bu tahakkuk bordrosunda fazla ödenen 741,76 TL hesaplandıktan sonra artık alınacak bu miktarın geri tahsili için yasal yazışmalara gececeğiz. Artık tahsil edilecek miktar belli.

Biz bu durumu fark ettik yada sayıştay tarafından yazı ile bildirildi ve tahsil edilmesi gerekiyor. Bu durumda illa kontrol edilip birilerinin tahsil edin demesi gerekmiyor. İşimizin sorumluluğu adına yapılan işi 2 kere kontrol etmek bizim için her zaman yararlıdır. Ayrıca çalışan insan hata yapar, hiç çalışmayan hata yapabilirmi?..

Durum tespit edildi ve tahsil tahakkukunu hazırladık kenara koyduk. Şimdi yazışmalara geçelim..

Alacak takip dosyası MADDE 8- (1) Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararından doğan alacakların her biri için merkezde strateji geliştirme birimlerince taşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılır.

Şimdi eğer bu işi yapacaksak mutlaka arşivimizin sağlam olması gerek. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem KİŞİ BORCU adında bir kllasör açmaları yönündedir. Tüm kişi borçlarını bu dosyada barındırmaları ileride teftişlerde cevap vermeleri adına çok işe yarayan bir prensiptir. Maaş dosyaları içinde saklarsanız geriye dönük çokzor bulursunuz..

Şimdi dosya açılmasında ilk etap olarak;

Öncelikle borç çıkarılan personele yazı yazılacak. MEB'de bu işlem tam otomasyon olarak hazırlanıyor. MEBBİS sisteminde Kişi borcu açılıyor tüm yazışmalar hazır olarak geliyor. Diğer kurumlar için açıklama yapacağım.

7210

Başkamnlıktan kasıt Malmüdürlüğü..BORÇ BİLDİRİM BELGESİ​
BORÇLUNUN
(Sorumlu ve/veya ilgili)


Adı SoyadıGörev/Ticaret ÜnvanıT.C.Kimlik No

Öğretmen

BORCUN MİKTARI
Ana Para TutarıFaiz TutarıToplam Borç


BORCUN SEBEBİ
BORCUN DOĞUŞ TARİHİ​

FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ​
ÖDEME SÜRESİ​
Tebliğ tarihinden itibaren 1 (Bir) Ay
ÖDEME YERİ
(ilgili Muhasebe birimi)Bu veya buna benzer bir tebligat hazırlıyoruz. Bunu iligliye tebliğ ve tebellüğ ediyoruz.TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ

Tebliğ Edilen Yazının Kime Ait Olduğu
Tebliğ Tarihindeki Görev Yeri ve Görevi
Tebliğ Edilen Yazının TürüKişi Borcu
Tebliğ Tarihi
Tebliğ Edilen Yazının Tarih ve Sayısı


TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDENŞimdi biz üzerimize düşen görevi yaptık ve tebliğ ettik. Kişi bunu imzaladıve süreci takip ediyoruz. Bu arada kişi bunu imzlamaz ise posta ile tebliğ ediyoruz. Tebliğ edildiği tarih bizi sürecimizdir.

Herşey tamam tebliğ edildi ve kişi borcunu ödemek üzere sizin yanınıza geldi.

Malmüdürlüğüne bir yazı yazaıyoruz ve ödemeye gönderiyoruz.


MALMÜDÜRLÜĞÜNE
...................

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ive Kontrol Kanununun 71'nci maddesinde kamu zararı tanımlanmış olup, idare gelirlerini tahakkuk ettirme, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütme görevi strateji geliştirme birimlerine, taşrada ise takibe yetkili idare birimlerine bırakılmıştır.
Buna göre, yargı kararları ve Sayıştay ilamlarıyla tespit edilen kamu zararı alacakları ile kontrol, denetim ve inceleme sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar Müdürlüğümüzce takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.
Bu kapsam da xxxxx aylığı üzerinden xxxxx adına tahakkuk ettirilen 741,76 TL'nin muhasebe kayıtlarına alınması; yapılacak tebliğe ilişkin borç bildirim belgesinin ilgilisi tarafından Müdürlüğünüze ibraz edilerek borç tahsilatının sağlanması tahsilata ilişkin belgenin en kısa süre içinde Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Gereğini arz ederim.
Bu mantığa uygun bir yazı ile kişi parayı ödemesi için gönderiyoruz.

Artık süreç sona gelmekte. Bu arada da Maaş Kişi borcu olduğu için ödenen Emekli kesenekleri var. Bunlarıda ssiz kurum adına düzenlemeniz gerekiyor.. Bunla ilgili olarak Malmüdürlüğü zaten bu yazıyı sizden isteyecektir. İlgili yazı örneği;

İŞVERENLER PRİM DAİRE BAŞKANLIĞINA

ANKARA


Müdürlüğümüze bağlı xxxxxxxxxxxxx olarak görev yapmakta iken 31/07/2012 tarihinde askerlik görevini yerine getirmek üzere görevinden ayrılmıştır. Ancak ilgili personele Ağustos 2012 dönemi maaşı SEHVEN ödenmiş olup; ilgili kişiye ait aşağıdaki tabloda yazılı olan %20,%12,%16 oranında emekli kesenek tutarı olan toplam 173,61 TL Ayvalık Mal Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Ayvalık Şubesi nezdinde bulunan TRxxxxxxxxxxxxxxx nolu hesabına yatırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Bu yazıyıda SGK gönderiyoruz. Ve Geri ödenebilmesi için @Mehmet AKDEMİR makalesindeki e-mail adresine mail atıyoruz.
İlgili konu


Şimdi buraya kadar tamam . Bu kişi borcu eğer 2-3 ay gibi zaman sonra fark edilerek hazırlandıysa borç faizi hesaplanması gerekiyor..

2 ay sonra hazırlandıysa borcun doğuş tarihinden itibaren yasal faizi hesaplanarak ödemeye gönerilmelidir.
Faiz hesaplama için bordro burdan indirebilirsiniz.


Kişi borcu dilekçe vererek taksit isteyebilir, 4 eşit taksit halinde ödeme imkanı vardır. Ama siz buna hiç girmeyin ödemeyi yaptırın dosyayı kapatın. Mutemetin işi, işi hızlandırmak ve bitirmektir.


Kişi borcunn tahsiline ait mantığı kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştım. Bundan sonra artık size kalmış. Bu işin bir kitabı yok sadece mantığı var ve herkesin değişik bir çalışma prensibi vardır. Benim yazdıklarım kural değil prensiptir. Yeterki nasıl olacağı yönünde mantığı anlayın yeterllidir.


Saygılarımla..
H.Tuğrul SÜMER

Kişi Borcunda Kulanılacak matbu evraklar


72167217721872197221
 
Son düzenleme:
Üst Alt