• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları İşçilerde Kefalet | Mükeffel İşçi | Ambarcı | Veznedar

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,994
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır.

İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN KEFALET İŞ VE İŞLEMLERİ:

Çalıştıkları kamu kurumlarında Ambar,Taşınır, Veznedar (Mutemetler hariç) işlemleri yapan ve Kaymakamlık yada üst makam oluru ile Mükeffel olarak görevlendirilen işçiler bu sorumluluklarından dolayı Kefalet sandığına kayıt olmaları gerekiyor. Kefalet aidatı ilk kesildiği tarihte Kefalet Sandığına yazı yazılarak Kişinin Kefaletsicili ve Kefalet Cüzdanı gelecek.
Müracaat için gerekli döküman indir.
7324

Peki bu görevler neleri kapsıyor.
Hangi görevlendirmelerde bu sorumluluk verilecektir.
İşletmelerde yada Kurumlarda Ayniyat işlemlerin takibide, yani demirbaşların alım satımlarında sorumlu olanlara Ambarcı, Taşınır yetkilisi olarak mükeffel yani Kefalet sandığına tabi tutulur.
Diğer deyişle, Taşınır kayıt yetkilisi, taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

Bu göreve getirilen işçileri Kefalet sandığına üye olmak zorundadır.
İşçiler görevlendirildikleri ilk aydan itibaren;
Giriş aidatı olarak (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.
Yani bir işçi 2019 Yılı için 1500 x 0,130597 = 195,90 TL bu toplam bedeli 4 eşit taksitte yani 48,98 TL her ay maaşından kesilecek.
İlk giriş aidatını hesaplamak için Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Kefalet Giriş Aidatı Hesaplama için tıklayın..

Buraya kadar tamam, şimdi bu işçierden aylık aidat kesilecek. Bu aylık kesintinin kanuni dayanağı;
Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.
Devlet Memurlarında her ay o kişinin maaşından 2019 yılı için 100 x 0,130597 = 13,06 Tl kesinti yapılır.(Bu memurlarda)

Fakat İşçilerde bu durum farklıdır.

İşçilerde Yevmie/Saat Ücreti üzerinden hesaplanarak kesilir.
Örneğin bir işçinin Saat Ücreti yada Yevmiyesi 85 TL olsun. Bu işçi Aylık aldığı brüt ücreti üzerinden %2 kesinti yapılarak Kefalet aidatı ödenir.
85 x 30 = 2.550 Brüt Ücreti x %2 = 51 TL aylık Kefalet kesintisi yapılır.

Saat ücreti olanlarda ise,

Saat ücreti 10 Tl ise, aylık çalışma saati 210 saat diyelim.
Aylık brütü 2.100 TL x %2 = 42 TL Kefalet aidatı kesilir.

Bir örnek verirsek bordo olarak:
Normal Saat
180​
Hafta T.
30​
İşçi Kefalet Aidatı Kesinti İcmali
ADI SOYADI
Saat
Brüt Kefalet
TAHSİL EDİLECEK
Ücreti​
Tutarı%2 TUTARI
Mutemetler Forum102.10042,00
TOPLAM102.10042,00

Bu mükeffel olduğu sürece kesilecektir. Kamu kurumlarında bu ödemeler muhasebe yetkilisi tarafından Kefalet sandığına gönderilir. Muhasebe bu kesintiyi aylık olarak gönderilir ve 3 ayda bir aşağıdaki gibi çizelge olarak gönderilir.
Malmüdürlüğünün göndereceği çizelge: Dosya olarak indir.
7320

Bu kesintilerin aslında esas nedeni yada bu kanunun çıkarılma amacı bu görevde olanlardan dolayı zarar oluşursa burdan karşılanmasıdır. Çok komik rakamlarla bu nasıl olacak ayrı konu.

Kamu işçilerinde çalışan işçilerin Toplu iş Sözleşmelerinde şöyle bir ibare vardır. Bu bazı sözleşmelerde olmaz, ama olanlarda vardır.
Bu görevde bulunanlara Mali Sorumluluk Tazminatı ödenir. Bu mali sorumluluk Tazminatı kefalet aidatı kesilen işçilere ödenir. Yani bir yandan maaşından kesinti yapılırken bir yanda da M.Sorumlulk Tazminatı ödenir.
Mali sorumluluk tazminatı sözleşme hükümlerinde varsa ödenir. Bu Mali Sorumluluk tazmniatı neye göre ödenir.

Kadro (Görev) UnvanıMali Sorumluluk Zammı Puanı
*Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Otoyollarda), Veznedar, Tahsildar
700​
*Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Saymanı, Sayman
400​
*Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlen dirilenler
375​
*Ambar Memuru, Depo Memuru
575​
*Belediyeler, İl Özel İdareleri Ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar İle Mahalli İdare Birliklerinde;
-Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhasebeci
-İcra Memuru

400
250​
*Başbakanlıkta;
-Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Sayman
-Örtülü ödenek hesaplarından sorumlu olan kişiye ayrıca

250
400​
*Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı İle Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde; Hazine Saymanı
400​
*Diyanet İşleri Başkanlığında;
-Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürü
-Teberrukat Saymanı

400
275​
*Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında; Tahakkuk Memuru, Mal veya Hesap Sorumlusu ve Tahakkuk Uzmanı kadrosunda bulunanlara
250​
*Orman Genel Müdürlüğünde;
-Mutemet (Maaş Mutemetleri hariç)
-Sayman
450
500​
*Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde; Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
300​
*Vakıflar Genel Müdürlüğünde; Saymanlık Müdürü
400​
*Maliye Bakanlığında; Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı), Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü ve bunların yardımcılarından muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilenler ile İcra Memurları
500​
*Gelir İdaresi Başkanlığında; Vergi Dairesi Müdürü, Müdür (Merkez, Taşra) ve bunların yardımcılarından muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilenler ile İcra Memurları
500​

Ambar görevinde olanlar için :
Ambar Ayniyat Görevinde olanlar için : 575 x Yan Ödeme Katsayısı (575 Sabittir) oranında Mali Sorumluluk tazminatı ödenir.

Yukardaki işçi için örnek verecek olursak;

7322


KBS Sisteminde İşçi Maaş modülü olmadığından çoğu kurum maaşları kendi imkanları ile yapmaktadırlar. Bu pozisyonda çalışan işçiler varsa bu şekilde kesinti ve Mali Sorumluluk Tazminatı (Sözleşmede varsa) ödenmesi gerekiyor.
Tabi bu ödemeler Genel Bütçeden yapıldığı için işin Muhasebe kısmı Malmüdürlüklerine kalıyor. Eğer Döner Sermayeli kurumlarda yapılıyorsa bu kesintilerin her ay düzenli olarak Kefalet Sandığına yatırılması ve her 3 ayda bir örnekteki gibi icmal gönderilmesi gerekiyor.
Kefalet Kanunu' Alıntı:
Madde 10 – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesip de bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Maliye Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayi hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.
Buraya kadar kesinti ve M.Sorumluk Tazminatların işledik. Peki bu işçi 1 yıl sonra bu görevinden ayrıldı. Bu kesintiler ne yapılacak.

İşçi bu görevinden alınması yada istifa etmesi sonucu ilk önce aşağıdaki belgeyi düzenliyoruz.
7327

Bu belge düzenlenip gönderildikten sonra Kefalet sandığı kesilen tüm paraları yasal faizi ile ilgili işçiye 2 taksitte hesabına yatırıyor. Yalnız burda şu var. Ziraat Bankasına gelen para size haber olarak gelmiyor. Bu nedenle belli zamanlarda adınıza Kefalet Sandığından para gelip gelmediği kontrol edilmeli.

Ben Veznedar olarak görev almıştım. Benim M.So.Tazminat oranım 700 idi.

Bir sonraki Makale Kamu Kurumlarında çalışan Memurların Kefalet iş ve İşlemleri için tıklayın.
Yararlı olması dileklerimle.

H.Tuğrul SÜMER
Mutemet | Yazar
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Üst Alt