• Konu Başlıklarına ait Mesaj içerikleri Misafirlere Blur sistemi ile karartılmıştır. İçeriği net olarak görüntülemek için üye olmanız gerekmektedir.

Köşe Yazıları İş Kazası ve İş Kazalarının Sisteme Bildirim Şekilleri

H.Tuğrul SÜMER

Site Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
30 Eylül 2014
Mesajlar
5,993
Puanları
403
Yaş
52
Çalıştığınız Bakanlık
TEKEL | MEB | Emekli
Çalıştığınız İl/İlçe
Balıkesir/Edremit
1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür. 1.1. İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde,
d) Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. (4857/77. Md.) İş kazasını iki iş günü içinde ilgili ÇSGB bölge müdürlüğüne bildirmeyen işveren, 904.00 TL para cezası ödemek zorunda kalacaktır. (4857/105 Md.) 1.2. İş Kazasının Tanımı ve Kapsamı 5510 sayılı Kanuna göre iş kazasının tanımı şöyledir: A- Bir hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan işçilerle ilgili iş kazası: 1) İşçinin, işyerinde bulunduğu sırada, işçi kaza anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarttır.
2) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta
belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
5) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana
gelen kazalar,
B- 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan
sigortalıların (Eski Bağ-Kur’luların) iş kazası:
1) İşyerinde bulunduğu sırada ve yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında, meydana gelen
ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar, İŞ KAZASI olarak
sayılmaktadır.
1.3. Meslek Hastalığının Tanımı ve Kapsamı
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre meslek hastalığı, 5510 sayılı Kanunun 4/ a ve b bentleri
kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri
olarak tanımlanmıştır,
Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, iş kazasının bildirimi ile ilgili usul ve
esaslara ve aynı sürelere tabi olup, keza yasal bir zorunluluktur.
1.4. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirilmemesi Sonucu Sorumluluk
1- İşyerinde meydana gelen iş kazasını en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, işveren
tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek
geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.
2- Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora
dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu
işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu
meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca
işverenden tahsil edilecektir.

3- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş
güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak
sahiplerine kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanacak gelirin
başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden
isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.

2. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU UYGULAMASINA GİRİŞ
Sisteme giriş yapmadan önce aşağıda belirtilen tarayıcı (örn. İnternet Explorer, Firefox gibi)
ayarlarını yapmak sistemin sağlıklı çalışması için gereklidir. Aşağıda, en yaygın olarak kullanılan İnternet
Explorer için ayar yöntemi verilmiştir. Diğer tarayıcıları kullanıyorsanız, tarayıcının kendi
dökümantasyonuna başvurunuz.
İnternet Explorer için ayarlar: Araçlar > İnternet Seçenekleri > Genel > Göz Atma Geçmişi > Ayarlar
sekmesi altında bulunan Geçici İnternet Dosyaları bölümünde “Otomatik Olarak” seçeneğini işaretleyiniz.
“Tamam” tuşu ile ekrandan çıkınız.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu İşlemlerine giriş yapmak için


İşveren kullanıcı girişi ekranında, SGK tarafından size verilmiş olan Kullanıcı Kodu ve İşyeri Şifresinin gerekli alanlara girilmelidir.

7665


7666

3. İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU KAYDETME İŞLEMLERİ
3.1. İş Yeri Bilgileri
İş Kazası Bildirim Girişi linki tıklandığı zaman ilk önce işyeri ve bildirimi yapan kişinin
bilgilerinin girildiği ekran gelir. Sistem giriş sayfasındaki kullanıcı kodu bilgisini kullanarak sistemde
işyerine ait bulduğu tüm bilgileri ekrana yansıtır. (Şekil 5.)
İş Yeri Tel: Sistemde kayıtlı değilse boş gelir. İş yerinin en güncel telefon numarasıdır.
İş Yeri Faks: Sistemde kayıtlı değilse boş gelir. İş yerinin en güncel faks numarasıdır.
İşçi Sayısı: Kadın işçi sayısı, erkek içi sayısı sistemde mevcuttur. İşçiler arasında çocuk, stajyer-çırak,
özürlü, hükümlü, eski hükümlü veya terör mağduru var ise girilir, yok ise “0” yazılır.
Bildirimi Hazırlayan: Bildirimi kimin hazırladığına dair bilgi verir. Seçeneklerden hangisi seçilmiş ise
onun TC Kimlik numarası, adı soyadı ve iletişim bilgileri girilir.
TC Kimlik No: Bildirimi hazırlayan kişinin TC Kimlik Numarası girilir. “Sorgula” butonuna basılarak
doğrulama işlemi yapılır.
Adı Soyadı: TC Kimlik numarasının sorgulanması ile bu alana isim bilgisi gelir, eğer geçersiz bir TC
Kimlik numarası girilmiş ise sistem “Kayıt Yok” mesajı verecektir. Bu durumda geçerli bir TC Kimlik
numarası girilmesi zorunludur.
Tel/ Faks/ e-posta: Bildirimi hazırlayanın iletişim bilgilerinin girilmesi daha sonra kişiye ulaşılması
açısından önem arz eder.

7667

3.2. Kaza Arama Ekranı
Kaza Arama Ekranı, girilen kriterlerde sisteme daha önce aynı kazanın kaydedilip edilmediğine
dair bilgi verir. Kaza il, ilçe ve tarih bilgileri girilerek “Detay Getir” butonu tıklanarak bu kazaya detaylı
bilgiler listelenir

7668

Şekil 7. girilen kriterlere göre daha önce sisteme benzer bir kazanın kaydedildiğini gösterir.
Burada gelen liste incelenmeli ve kaydetmek istenilen iş kazasının adres ve saat bilgisi, listede
gelenlerden herhangi birisi ile uyumlu ise o seçilir. Eğer listede istenen adres ve saat bilgisi bulunamazsa
"Kaza Saati ve Adres Tanımla" butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir. Eğer bu kazayı ilk defa siz
kaydediyorsanız liste boş gelecektir. Bu durumda yine "Kaza Saati ve Adres Tanımla" butonu tıklanarak
yeni bilgiler girilir. (Şekil 8.)

7669

7670

3.3. Kaza Bilgileri
Kaza Bilgileri Ekranı kazaya ait ayrıntılı bilgilere dair bilgi verir. (Şekil 9.)
Kazaya Sebep Olan Olay: İşleri normal gidişinden saptıran ve kazaya giden en son eylemdir. Bu, sıra
dışı olayın tanımlanmasıdır, bir başka deyişle, işin normal gelişiminde olan sapmadır. Sapma, kazayı
tetikleyen olaydır. Zincirleme bir olay dizisi varsa, yaralanma temasına en yakın olanı seçilmelidir.
Kazaya Sebep Olan Araç / Gereç: Kazaya Sebep Olan Olay ile ilişkili veya ona bağlı başlıca
materyaldir. Kazaya neden olan birden çok materyal var ise, yaralanmaya en yakın olanı seçilmelidir.
İş Kazasının Gerçekleştiği Yer/ Bölüm: Kazanın gerçekleştiği yeri belirtir.
Kazanın Oluş Şekli ve Sebebi: Kazanın oluş şekli ve sebebi ile ilgili daha detaylı bilginin verilmesi için
ayrılmış bir alandır.
Kazaya Uğrayan Kişi Sayısı: Bildirimin yapıldığı iş yerinde toplamda kaç kişinin kazaya karıştığı bilgisini
verir.
Kazayı Gören: İş kazasını gören ve şahitlik edebilecek kimsenin olup olmadığı bilgisini verir. Var ve Yok
olmak üzere iki seçenekten oluşur. Var seçilir ise kazayı gören şahit veya şahitlerin bilgileri girilmek üzere
yeni bir ekran açılır. (Şekil 10.)
Kaza Bilgileri Ekranı’ nda (Şekil 9.) yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak uygun girişler
yapılmadır.

7671

7672

7673

7674

7675
7676

Şekil 15. de görüldüğü gibi sigortalının kişisel bilgileri ile beraber kaza ile ilişkili bilgilerinin de girilmesi
gerekmektedir. Bildirimi hazırlayan kişi için kritik olduğu düşünülen alanların açıklaması aşağıdaki gibi
yapılmıştır.
Esas İşi / Mesleği: Kazalının eğitim-öğretim mezuniyetine göre sahip olduğu meslektir.
Görevi: Kazalının o işyerindeki çalıştığı resmi pozisyondur. Örneğin; tekniker olarak eğitim almış nitelikli
bir personel, görev itibariyle yönetici olarak çalışıyor olabilir.
Prim Ödeme Hali: Kazalının işvereni tarafından primlerinin yatırılmaya devam edip etmediği bilgisini
verir. “Sona Erdi” ve “Sona Ermedi” olarak iki seçenekten oluşur. “Sona Erdi” seçeneği seçilirse ne zaman
sona erdiğine dair tarih bilgisi girilmelidir.(Şekil 16.)

7677


Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet: Kaza anında kazalı tarafından yapılmakta olan temel
iş türünü tanımlar. Kaza anında kazalının yaptığı meslek olmadığı gibi, özel aktivitesi de değildir. Kaza ile
sonuçlanan zaman sırasında kazalı tarafından yapılmakta olan iş veya görev türünün genel ifadelerle
tanımlanmasıdır.
Kazadan Az Önceki Zamanda Kazalının Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet: Kazalının kaza anında
yapmakta olduğu özel aktivitesidir. Sadece kısa bir dönemi kapsar.
Özel Faaliyet Sırasında Kullanılan Araç / Gereç: Kazadan hemen önce kazalının özel aktivitesi ile ilgili
olan başlıca materyal. Bu materyal kazadan sorumlu olabilir veya olmayabilir. Önemli olan özel aktivitesi
sırasında kullanıyor olmasıdır. Birden fazla ilişkili materyal var ise kaza veya yaralanma ile en çok ilgili
olanı seçilmelidir.
Yaralanmaya Neden Olan Olay: Yaralanmanın ortamı olarak da adlandırılır. Bu terim, kazalının
yaralanmasına neden olan materyal tarafından nasıl incitildiğinin (fiziki ve zihni travma) bilgisini verir.
Birden çok yaralanma teması veya ortamı varsa, en ciddi yaralanmaya neden olan seçilmelidir.
Yaralanmaya Neden Olan Araç / Gereç: Yaralanmaya sebep olan hareketi, hareket esnasında
kullanılan materyali veya ortamı gösterir. Yaralanmaya sebep olan birden fazla materyal varsa en ciddi
yaralanmaya sebep olanı seçilmelidir.
Yaranın Türü: Kazalı için fiziki sonuçları, örneğin kemik kırılma, burkulma vb. gösteriri. Kazada birden
fazla yaralanma vakası varsa, yaralanmalardan birisi diğerlerinden açıkça daha ciddi ise bu durumda bu
kaza daha ciddi yaralanmalara karşılık gelen grup içinde sınıflandırılmalıdır. Kazalının iki veya daha çok
yaralanması varsa ve bunlardan biri diğer(ler)inden daha ciddidir şeklinde tanımlanamıyorsa sadece bu
durumda 120 kodu ile tanımlanan “çeşitli yaralanmalar” seçilmelidir.
Yaranın Vücuttaki Yeri: Bu değişken yaranın vücuttaki yerini tanımlar. Vücutta birden fazla yaralanma
yeri varsa en çok etkilenen parçası seçilmelidir. Örneğin; bir organın kesilmesi kemik kırığından, kemik
kırığı ise yaradan daha önemlidir. Diğer durumlarda, örneğin kırık el ve ayal gibi vücudun birden fazla kısmında olan yaralanmalarda 70 kodu ile tanımlanan “Tüm beden ve çeşitli bölgeler; belirlenmemiş alanlar” seçeneği işaretlenmelidir. Çalışılan Ortam: Kazalının kaza sırasında sürekli veya ara sıra işgal ettiği yerin/ mevkiin durumunu belirler. İşin sürekli olup olmadığı dikkate alınmaz. Çalışılan Çevre: Kazadan hemen önce kazalının çalışmakta olduğu veya bulunduğu işyeri türü, çalışma alanı veya yeridir. Kaza Gününde İşbaşı Saati: Kazalının kaza günü vardiya başlangıç saatini gösterir. Kazadan Sonra Sigortalı Ne Yaptı? : Kazalının kazadan sonra çalışmaya devam edip etmediği bilgisini verir. “Çalışmayı Bir Süre Sonra Bıraktı” seçeneği seçilirse, çalışmayı bıraktığı saat ve tarih bilgisi girilmelidir. (Şekil 17.)

7678

Kaza Sonucu İş Göremezliği: Kazalının iş göremezlik durumunu niteler. Var, yok ve derhal ölüm şeklinde 3 seçenekten oluşur. Var seçeneği seçilirse, iş göremezliğin sonucu ve iş göremezliğinden dolayı iş günü kaybı alanı girilmelidir. (Şekil 19.)
7679

7680Tüm işlemler bitince Bilgileri görüntülüyebilir döküman alabilirsinz

7681
 
Üst Alt